INTERNATIONAL QUALITY INNOVATION AWARD (MEĐUNARODNA NAGRADA ZA KVALITET INOVACIJE) je godišnje, međunarodno takmičenje koje je ustanovila Finska asocijacija za kvalitet (Finnish Quality Association) 2007. godine. Za cilj ima da podstakne kompanije i organizacije iz različitih industrijskih/uslužnih sektora na inovativnost i razvijanje proizvoda, procesa… koji doprinose konkurentnosti, kvalitetu života, dobrobiti korisnika i društva zemalja učesnica.

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije – SRMEK postalo je deo takmičenja, zajedno sa drugim organizacijama koje promovišu kvalitet, inovativnost i izuzetnost (iz Švedske, Španije, Češke, Mađarske, Kine, Rusije, Kazahstana, Estonije, Litvanije, Latvije i nekoliko afričkih zemalja) koje omogućava inovatorima da:

 • dobiju profesionalnu i nezavisnu ocenu svojih inovacija;
 • uporede svoje inovacije sa drugima kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou;
 • povećaju vidljivost svojih inovacija;
 • ostvare međunarodno priznanje za svoje inovacije.


Učešće na takmičenju je višestruko korisno jer utiče na:

 • podizanje javne svesti o inovaciji;
 • lakši pristup novim tržištima;
 • nacionalno i međunarodno priznanje inovacije.

ŠTA JE KVALITETNA INOVACIJA ?

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE INOVACIJA

Kvalitetna inovacija je ona koja je:

 • NOVITET : proizvod, usluga, tehnološko rešenje, organizacijska promena ... koja zadovoljava i/ili prevazilazi potrebe korisnika, društva ili okruženja na nov ili značajno revidiran način;
 • UPOTREBLJIVA: primenjena je ili može biti primenjena u praksi i korisna je;
 • ZASNOVANA NA ZNANJU: rezultat je nove ideje ili otkrića, postojećeg znanja ili sistematskog procesa razvoja;
 • USMERENA NA KORISNIKA: odgovara, zadovoljava ili premašuje trenutne i / ili buduće potrebe korisnika i / ili drugih zainteresovanih strana;
 • EFIKASNA: ima poboljšane tehnološke ili komercijalne preformanse i pozitivan uticaj na korisnike, društvo ili okruženje.
KATEGORIJE TAKMIČENJA

 1. Potencijalne inovacije – inovativni pristupi koji su “još uvek na papiru” i koji nisu testirani na tržištu;
 2. Odgovorne i obnovljive inovacije (inovacije u cirkularnoj ekonomiji) – inovacije koje imaju jasan fokus na životnu sredinu;
 3. Inovacije u sektoru zdravstva- inovacije u socijalnom i zdravstvenom sektoru;
 4. Inovacije u sektoru obrazovanja – inovacije iz oblasti obrazovanja;
 5. Inovacije u javnom sektoru – inovacije u oblasti javnih i usluga lokalnih samouprava;
 6. Poslovne inovacije (Mikro & start-up kompanije) - u kompanijama sa prometom manjim od 2 miliona EUR i manje od 10 zaposlenih;
 7. Poslovne inovacije (mala i srednja preduzeća) - u kompanijama sa prometom manjim od 50 miliona EUR i manje od 250 zaposlenih;
 8. Poslovne inovacije (velike kompanije) - u kompanijama sa prometom većim od 50 miliona EUR i/ili više od 250 zaposlenih.

NACIONALNI NIVO TAKMIČENJA

Takmičenje za Nagradu za kvalitetnu inovaciju na nacionalnom nivou ima dve faze:

I. PRIJAVA NA TAKMIČENJE

Prvi korak, u kome se daju podaci o inovaciji, je podnošenje prijave/ registracija..

Popunjavanjem i slanjem formulara za prijavu učešće u takmičenju postaje zvanično. Maksimalna dužina popunjene prijave je 2-3 stranice i može imati najviše 5 stranica priloga. Za više detalja pogledati Preporuke i objašnjenja za kompletiranje prijave.

II. OCENA INOVACIJA

Ocenu inovacija veoma temeljno sprovode, imajući u vidu kriterijume (novitet, upotrebljivost, zasnovanost na znanju, usmerenost na korisnika, efikasnost):

Ocenjivači: analiziraju prispele prijave i u svakoj kategoriji biraju 2-3 najbolje inovacije. Svaki od podnosilaca prijave, na kraju procesa, dobija, u pisanoj formi, komentare o prednostima i preporuke o područjima za unapređenje inovacije. Povratne informacije za podnosioce prijava pripremaju ocenjivači.

Eksperti: daju nezavisno, stručno mišljenje o stepenu inovativnosti za odabrane inovacije u svakoj od kategorija.

Žiri: na osnovu izveštaja ocenjivača i mišljenja eksperata, biraju pobedničku inovaciju u svakoj kategoriji. Žiri ima pravo da donese odluku i da u nekoj od kategorija ne izabere pobedničku inovaciju.

MEĐUNARODNI NIVO TAKMIČENJA

Pobedničke inovacije iz svake od kategorija nacionalnog takmičenja automatski postaju finalisti na međunarodnom nivou.

Međunarodni žiri ponovno ocenjuje sve nominacije i bira pobedničke inovacije za koje dodeljuje Quality Innovation Award (Nagradu za kvalitet inovacije).

Inovacija koju međunarodni žiri bude ocenio najvećim brojem bodova biće proglašena Innovation of Innovations (Inovacijom inovacija).

KLJUČNI DATUMI I ROKOVI

Nacionalni nivo takmičenja

Podnošenje prijava za učešće na takmičenju: 1. septembar – 30. septembar 2021. godine

Proces ocenjivanja prijava: 30. septembar – 30. oktobar 2021. godine

Objavljivanje rezultata nacionalnog takmičenja: 30. oktobar 2021. godine

Ceremonija dodele nagrada na nacionalnom nivou: Datum ceremonije dodele nagrada biće naknadno utvrđen

Pobednici nacionalnog takmičenja se automatski plasiraju među finaliste međunarodnog takmičenja.


Međunarodni nivo takmičenja

Podnošenje prijava prevedenih na engleski: 30. oktobar – 11. novembar 2021. godine

Proces ocenjivanja prijava: 17. novembar – 12. decembar 2021. godine

Objavljivanje rezultata međunarodnog takmičenja: 13. decembar 2021. godine – 1. februar 2022. godine

Ceremonija dodele Nagrade za kvalitet inovacije: februar 2022. godine, u Moskvi, Rusija


Dodatne informacije u vezi sa Nagradom za kvalitet inovacije možete dobiti na office@srmek.org .
NAPOMENA: Nije predviđena novčana naknada za dobitnike Nagrada za kvalitet inovacije ni na nacionalnom ni na međunarodnom nivou takmičenja.